Kotlíkové dotace v Karlových Varech a Karlovarském kraji

Dle zprávy Karlovarského kraje ze dne 25. 9. 2017 vyplývá, že alokace dotačního programu "Kotlíkové dotace" není není stále vyčerpána. Předpokládá se, že z dotačního programu je stále možno uspokojit až 300 dalších žadatelů.

Pokud jste dosud o Kotlíkovou dotaci nepožádali, udělejte to hned!

Vaše šance na úspěch žádosti je velmi vysoká.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci na Karlovarsku?

Žadateli mohou být pouze vlastníci rodinných domů či bytových jednotek v bytových domech, které jsou vytápěny kotli na pevná paliva s ručním přikládáním. Podpora bude poskytnuta pouze v případě, že vyměňovaný kotel není emisní třídy 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Bližší informace jsou uvedeny ve výzvě.

Čeho se výměna hrazená z Kotlíkové dotace týká?

Nově je možno pořídit:

 • tepelné čerpadlo
 • kotel pouze na biomasu (ruční i automatický)
 • kotel kombinovaný automatický na uhlí a biomasu
 • plynový kondenzační kotel

Kolik peněz z Kotlíkové dotace dostanu?

Tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 tis. Kč                                             
Kotel pouze na biomasu – automatický 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 tis. Kč
Kotel pouze na biomasu – ruční 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 100 tis. Kč
Plynový kondenzační kotel 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 95 tis. Kč
Automatický kombinovaný kotel na uhlí a biomasu 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 75 tis. Kč

Co vše potřebuji k žádosti o Kotlikovou dotaci?

 • Fotodokumentaci nahrazovaného (původního) kotle, který byl ještě zapojen na otopnou soustavu a na komínové těleso.
 • Případné souhlasy spoluvlastníků bytové jednotky/rodinného domu/pozemku
 • Plnou moc (podepisuje-li žádost jiná osoba než žadatel)
 • Potvrzení banky či stavební spořitelny o řádném splácení úvěru, pokud je tento úvěr zajištěn zástavním právem nemovitosti, která je místem realizace
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle (pokud kotel nebyl odstraněn do 31.12.2016)
 • Je-li rodinný dům v katastru nemovitostí nebo v registru územní identifikace veden pod pojmem „objekt k bydlení“, je nutné doložit další podklady stanovené ve výzvě.

Kde mohu podat žádost o Kotlikovou dotaci?

Žádost o poskytnutí dotace se podává formou vyplnění elektronického formuláře, který se po registraci žadatelům zpřístupní v aplikaci umístěné na adrese Dotačního portálu kraje Kompletní žádost se skládá ze dvou částí. Kromě části elektronické je nutné dodat také listinnou část, která se podává v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje určenou pro kotlíkové dotace, v obálce nadepsané textem „Kotlíková dotace II“. Žádost je považována za kompletní pouze v případě, že žadatel řádně doložil poskytovateli obě části žádosti předepsaným způsobem a ve stanovených termínech.

 

zpět


Aktuální nabídka

 • III. vlna Kotlíkových dotací - 2019

  4. 3. 2019

  V dubnu bude vyhlášena výzva občanům, kteří budou mít zájem o Kotlíkovou dotaci. Budou také zveřejněna pravidla pro podání žádostí o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění a veškeré další informace, které s čerpáním dotací souvisejí, na krajských internetových stránkách.

 • Kotlíkové dotace

  10. 9. 2017

  Pokud jste dosud o kotlíkovou dotaci nepožádali, udělejte to hned! Vaše šance na úspěch žádosti je velmi vysoká. Dle zprávy Karlovarského kraje ze dne 25. 9. 2017 vyplývá, že alokace dotačního programu "Kotíkové dotace" není není stále vyčerpána. Předpokládá se, že z dotačního programu je stále možno upokojit až 300 dalších žadatelů.

 • Nová zelená úsporám

  10. 9. 2017

  Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „Fond"), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

archív